I.

Zpracování údajů


Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje STORMEDIA zpracovává jen ty základní osobní identifikační údaje a adresní údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

Jedná se zejména o: 

akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly; jméno a příjmení fyzických osob; název obchodní firmy; rodné číslo (případně datum narození); IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy; adresa trvalého pobytu; adresa sídla nebo místa podnikání; fakturační adresa; identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí; identifikační údaje majitele služby a identifikační údaje plátce služby; bankovní spojení; čísla poskytnutých osobních dokladů; potvrzení souhlasu o zletilosti Subjektu, respektive souhlasu zákonného zástupce s předáním osobních údajů subjektu STORMEDIA; v případě registrace jmen domén mohou být výjimečně vyžadovány a zpracovávány další údaje, které vyžaduje nebo eviduje a zpracovává příslušný doménový registr; identifikátory držitelů a správců doménových jmen (jmen domény); STORMEDIA neukládá a nezpracovává nepotřebné informace jako například pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou automaticky předávané z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet u STORMEDIA propojen (nebo propojován) s účtem na sociálních sítích.

Tyto údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné a ostatní údaje jsou v tomto konkrétním případě nepovinné a je na zvážení Zákazníka, zda je vyplní a pokud je vyplní, dává STORMEDIA souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.


Zákaznický účet

Nedílnou součástí všech služeb STORMEDIA je zákaznický účet, pro jehož fungování je nutné vyplnit: email; jméno; příjmení; 

jako nepovinné údaje je možné vyplnit: název firmy; telefon;

Kontaktní údaje

e-mailová adresa, případně záložní e-mailové adresy, včetně rozdílných e-mailových adres pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.); telefonní spojení, včetně rozdílných telefonních čísel pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.) , včetně faxového spojení; přihlašovací jména, adresy a nickname používané zákazníkem na sociálních sítích v případě, že zákazník tyto adresy využívá například pro přihlášení do administrace svých služeb u STORMEDIA

Údaje o objednaných a odebíraných službách, využívání služeb

druh a specifikace objednané nebo poskytované nebo poskytnuté služby, změny u služeb a historie změn (včetně všech dokumentů zaslaných elektronickou nebo písemnou formou zákazníky STORMEDIA nebo STORMEDIA zákazníkům); objem poskytovaných nebo poskytnutých služeb a jejich cena, detaily o výpočtu a stanovení ceny; informace o platbách a úhradách, výzvách k platbě apod., včetně všech detailů o provedené platbě (například čísla účtu odesílatele); informace o rozpracovaných a nedokončených objednávkách; historie přístupů do administrace STORMEDIA; veškeré detaily o nastavení jednotlivých služeb a to například kombinace e-mailové adresy a IP ze které je povolený přístup; historie změn nastavení jednotlivých služeb; kontakty a historii kontaktů a změn v kontaktech u jednotlivých služeb; v případě objednávky s bonusem za přechod od konkurence STORMEDIA eviduje další doplňkové údaje nutné pro uznání bonusu (může se například jednat o data poskytnutí služby a ceny služby u jiného poskytovatele, účetní a jiné doklady v papírové nebo elektronické podobě, kterými zákazník dokládá svůj nárok na bonus), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné uznání bonusu a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou); v případě výběru některého z dárků k objednaným službám STORMEDIA eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou); v případě, že zákazník nebo potenciální zákazník, využije některou ze spotřebitelských soutěží případně hry o dárky STORMEDIA (například sady dresů), pak STORMEDIA eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku nebo výhry a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou)

II.

Provozní údaje a lokalizační údaje


Jedná se zejména o: volající číslo u telefonních hovorů na zákaznickou podporu nebo na jiné telefonní číslo STORMEDIA; adresa a detaily datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa); datum a čas prováděných operací a změn; detaily o přístupech do zákaznické administrace STORMEDIA a prováděných změnách; druh prohlížeče a operačního systému připojeného počítače; datové toky u jednotlivých služeb, které STORMEDIA poskytuje svým zákazníkům; detaily o datovém provozu, které jsou využívány zejména pro sledování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (například záznamy využívané nebo získané různými druhy IT ochran a bezpečnostních řešení, jako jsou DDOoS ochrany, IDS/IPS ochrany, antivirové ochrany); detaily o obsazeném datovém (úložném) prostoru.

III.

Údaje zpracované na základě souhlasu


Jedná se zejména o:

údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb STORMEDIA na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); údaje o využívání služeb, produktů, výhod a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb STORMEDIA na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka STORMEDIA (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením); záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných STORMEDIA získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných STORMEDIA, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

IV.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů STORMEDIA:


zajišťování provozu služeb (a to včetně ochrany) sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy); poskytování služeb elektronických komunikací, detailů o všech platebních transakcích, poskytování dalších souvisejících služeb (plnění smlouvy); vyúčtování za poskytnuté nebo nabídnuté služby (plnění smlouvy); plnění zákonných (zejména daňových) povinností (plnění zákonných povinností); účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností); provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách STORMEDIA pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem STORMEDIA); zákaznické spory mezi STORMEDIA a zákazníkem (oprávněný zájem); nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou podporou (plnění smlouvy); kroky spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy); zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv STORMEDIA (oprávněný zájem); evidence platební morálky klientů (oprávněný zájem); evidence využívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem).

V.

Logy zpracovávané STORMEDIASTORMEDIA si uchovává například následující logy:

událostí vytvořené v administraci služeb STORMEDIA (doba uchování a zpracování je shodná s dobou po kterou je evidována služba v evidenci STORMEDIA); access log (log přístupů) s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; error logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; ftp logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; logy e-mailové komunikace a přístupů k mailům s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; logy aktivity zákaznické podpory (náhledy a čtení komunikace zákaznické podpory se zákazníky); logy manipulace s jednotlivými službami (nastavení služeb, náhledy na služby, přesuny a změny v rámci zákaznických účtů)

VI.

Kategorie příjemců osobních dat spolupracujících se STORMEDIA

Doménové registry a spolupracující registrátoři

 

v případě domén CZ: CZ.NIC, z.s.p.o.

v případě domén SK: SK-NIC

v případě domén PL: NASK

v případě domén EU: EURID

v případě ostatních domén: Subreg

v případě ostatních domén: Ascio

 

Spolupracující firmy

 

Jaroslav Mikeš (IČ: 70430845)

Ing. Lenka Mikešová (IČ: 05139384)

 

Daňové a účetní záležitosti

 

Ing. Hana Světelská (daňový poradce ev.č. 2920, IČ: 15465918)


VII.

Společnosti patřící do skupiny STORMEDIA


stormedia agency s.r.o.

Zámecká 1066/3, Kuřim, 664 34

IČ: 29286221

 

digimadi people s.r.o.

Lidická 700/19, Veveří, Brno, 602 00

IČ: 05211280

 

Portál osobního vzdělání a rozvoje ED1 s.r.o.

Bezkov 7, 669 02

IČ: 03776727

 

Latombola s.r.o.

Osík 185, 569 67

IČ: 01971336

 

podnikani.online s.r.o.

Díly 1266,Mutěnice, 696 11

IČ: 06404651

 

WebSeller s.r.o.

Pohodová 55, Šanov, 671 68

IČ: 28271921

 

Verze dokumentu 1.0. ke dni 24. 5. 2018.

Přidejte se k nám

Máte nebo připravujete start-up?

Společně můžeme Váš nový projekt vybudovat rychleji a díky zkušenostem,
které jsme nasbírali při jiných start-upech, uděláme společně projekt profitabilní.